За нас

  • Bulgarische Schule in HH

За нас

Българското училище в Хамбург е основано на 4. ноември 2001г. Сдружението с идеална цел “Българско училище в Хамбург” е създадено  в последствие – на 18 февруари 2003 година. Регистрирано е в регистъра на сдруженията в районен съд Хамбург под № 17604.

Целта на сдружението е обезпечаване и насърчаване на обучението на деца от български и смесен произход, които живеят в Хамбург и околностите, по български език и литература и българска история и география, както и организирането и провеждането на мероприятия с цел да се съхраняват и разпространяват българската култура и традиции в чужбина.

Сдружението се управлява от Управителен съвет. Управителният съвет се състои от трима членове: председател, заместник-председател и ковчежник, избирани за две години от членовете на сдружението.

Българското училище в Хамбург е дружество с идеална цел, което се финансира чрез училищни такси, членски внос и дарения. Срещу заплащането на съответния разход се издава удостоверение, което може да се представи във финансовата служба за данъчно изравняване (съгласно § 10 Nr 7 EStG).

Член на Сдружението може да стане всяко пълнолетно физическо или юридическо лице, което признае целите и устава му Устав (pdf)

Търсим доброволци за подпомагане и развитие на дейността на нашето Сдружение с идеална цел! Работата за Сдружението е на доброволчески начала и е безвъзмездна.

Молба за членство

Брошура на училището: