Училищна програма

 • Bulgarische Schule in HH

Училищна програма

2017/2018

I срок (от 02.09.2017)

 • 1 Klasse – 10:00-14:00 Uhr – Grundschule Tornquiststraße – Svetla Dimcheva
 • 2 Klasse – 10:00-14:00 Uhr – Grundschule Tornquiststraße – Radoslava Petrova
 • 3а Klasse – 14:00-18:00 Uhr – Grundschule Tornquiststraße – Svetla Dimcheva
 • 3b Klasse – 14:00-18:00 Uhr – Grundschule Tornquiststraße – Steliyana Simeonova
 • 4 Klasse – 10:00-14:00 Uhr – Lenzsiedlung e.V.– Velislava Markova
 • 5 Klasse – 14:00-18:00 Uhr – Hamburg-Haus – Radoslava Petrova
 • 6 Klasse – 14:00-18:00 Uhr – Lenzsiedlung e.V. – Nedyalka Ivanova
 • 7 Klasse – 14:00-18:00 Uhr – Hamburg-Haus – Rosiza Behova
 • 8/10 Klasse – 10:00-14:00 Uhr – Hamburg-Haus – Nedyalka Ivanova
 • 9 Klasse – 10:00-14:00 Uhr – Hamburg-Haus – Hristina Vacheva
 • 11/12 Klasse – 10:00-14:00 Uhr – Hamburg-Haus – Rosiza Behova

Предучилищна

 • Zweite Gruppe (Maxi, 5 – 6 J. alt) 10:00-14:00 Uhr – Grundschule Tornquiststraße — Nastya Kalcheva und Tatiana Narjes
 • Erste Gruppe (Mini, 4 – 5 J. alt) 14:00-18:00 Uhr – Grundschule Tornquiststraße — Nastya Kalcheva und Tatiana Narjes

II срок (от 03.02.2018)

 • 1 Klasse – 14:00-18:00 Uhr – Grundschule Tornquiststraße – Svetla Dimcheva
 • 2 Klasse – 14:00-18:00 Uhr – Grundschule Tornquiststraße – Radoslava Petrova
 • 3а Klasse – 10:00-14:00 Uhr – Grundschule Tornquiststraße – Svetla Dimcheva
 • 3b Klasse – 10:00-14:00 Uhr – Grundschule Tornquiststraße – Steliyana Simeonova
 • 4 Klasse – 10:00-14:00 Uhr – Lenzsiedlung e.V.– Velislava Markova
 • 5 Klasse – 10:00-14:00 Uhr – Hamburg-Haus – Radoslava Petrova
 • 6 Klasse – 10:00-14:00 Uhr – Hamburg-Haus – Nedyalka Ivanova
 • 7 Klasse – 10:00-14:00 Uhr – Hamburg-Haus – Rosiza Behova
 • 8/10 Klasse – 14:00-18:00 Uhr – Hamburg-Haus – Nedyalka Ivanova
 • 9 Klasse – 14:00-18:00 Uhr – Hamburg-Haus – Hristina Vacheva
 • 11/12 Klasse – 14:00-18:00 Uhr – Hamburg-Haus – Rosiza Behova

Предучилищна

 • Erste Gruppe (Mini, 4 – 5 J. alt) 10:00-14:00 Uhr – Grundschule Tornquiststraße — Nastya Kalcheva und Tatiana Narjes
 • Zweite Gruppe (Maxi, 5 – 6 J. alt) 14:00-18:00 Uhr – Grundschule Tornquiststraße — Nastya Kalcheva und Tatiana Narjes

Hamburg-Haus


Doormannsweg 12, 20259 Hamburg

Grundschule Tornquiststraße


Tornquiststraße 60, 20259 Hamburg

Lenzsiedlung e.V.


Julius-Vosseler-Straße 193, 1 St., 22527 Hamburg
(U2, Station Lutterrothstrasse)